Reference

2024.

Izmještanje fekalnog (DN800) i oborinskog (DN400) kolektora za potrebe izgradnje novog Porsche prodajno-servisnog salona
Saznaj više
2024.

Stambeni kompleks Kromolj - objekat K11 - Izvođenje radova na ViK mreži
Saznaj više
2024.

SPO "Avenija" - radovi na unutrašnjoj ViK mreži i termotehničkim instalacijama
Saznaj više
2024.

Most "Mrčevac" preko rijeke Spreče u Doboju - odvodnja sa mosta
Saznaj više
2024.

Izvođenje radova na termotehničkim instalacijama na objektu firme "SAPLAST" d.o.o. Sarajevo - P.J. proizvodnja Hadžići
Saznaj više
2023.

Most preko rijeke Željeznice na putu M-17 - odvodnja sa mosta
Saznaj više
2023.

Most preko rijeke Željeznice na putu M-17 - vodosnabdijevanje preko mosta (DN500 cijevi)
Saznaj više
2023.

Most “Plavi Anđeli” preko rijeke Željeznice u Vojkovićima - radovi na odvodnji i vodosnabdijevanju
Saznaj više
2023.

Apartmani "Iresidence 1" na Bjelašnici - Izvođenje radova na VIK mreži i termotehničkim instalacijama
Saznaj više
2022.

Redovno mjesečno održavanje spomen obilježja "Vječna vatra" u Sarajevu
Saznaj više
2022.

Poslovni objekat u Ilijašu - ugradnja PP cijevi za ventilaciju poslovnog objekta
Saznaj više
2022.

Nadvožnjak "Zrenjanin", Srbija - odvodnja sa nadvožnjaka
Saznaj više
2022.

Stambeno-poslovni objekat "Bihaćka 9" u Sarajevu - radovi na ViK mreži, termotehničkim i gasnim instalacijama
Saznaj više
2022.

Autoput "Bar-Boljare", Crna Gora - ugradnja TK regala i kablova za trajno napajanje električnom energijom
Saznaj više
2022.

I transverzala, dionica II: Bare - tunel Kobilja Glava, poddionica: Rondo Bare - Tunel Kobilja Glava - odvodnja trase
Saznaj više
2022.

Autoput "Bar-Boljare", Crna Gora - odvodnja sa mostova i natputnjaka
Saznaj više
2021.

Autoput "Bar-Boljare", Crna Gora - Sekcija 2 - Ugradnja vodovodnih PAM DN300 cijevi sa ovjesnim priborom
Saznaj više
2021.

Apartmani "Mountain Wings" na Bjelašnici - Izvođenje radova na ViK mreži, termotehničkim, gasnim i elektro instalacijama
Saznaj više
2021.

Most "Bosna" u Doboju - odvodnja sa mosta
Saznaj više
2021.

Most "Morača" u Podgorici - nabavka i montaža cijevi za odvodnju i procjednica
Saznaj više
2021. godina

Most "Smokovac" u Podgorici - izvođenje radova na vodosnabdijevanju, odvodnjavanju i postavljanju TK konzola i kablova
Saznaj više
2021.

Hidrocentrala "Ulog" - nabavka, dostava i montaža hidrantske mreže
Saznaj više
2020.

Autoput "Bar-Boljare", Crna Gora - odvodnja sa mosta "Mrke," postavljanje revizionih okana i separatora
Saznaj više
2020.

IX transverzala u Sarajevu - odvodnja sa vijadukta
Saznaj više
2020.

Autoput "Bar-Boljare", Crna Gora - odvodnja sa mosta "Moračica"
Saznaj više
2019.

Snadbijevanje vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda, postavljanje šahtova, kao i postavljanje klima uređaja
Saznaj više
2018.

Autoput "Banja Luka-Prnjavor" - odvodnja sa petnaest objekata
Saznaj više
2018.

"Južna longitudinala" (Izmještanje vodovodnih instalacija-ugradnja cijevi i pripadajučih materijala za vodu)
Saznaj više
2018.

"Zaobilaznica Brčko"-ugradnja mostovskih slivnika, cijevi za odvodnju i cijevi za procijedne vode na 14 objekata ili na preko 2500 metara
Saznaj više
2018.

"Autoput Banja Luka-Prnjavor"(izrada i ugradnja pomičnih nosača i PEHD cijevi za TK instalacije), 5000 metara
Saznaj više
2018.

Most "Drivuša"(montaža odvodnje na mostu, postavljanje poliesterskih revizionih okana "ergas" i separatora "ACO"
Saznaj više
2018.

VIJADUKT "PERIN HAN"(odvodnja sa vijadukata, postavljanje revizionih okana i separatora)
Saznaj više
2017.

Srbija: Autoput E-75 poddionica Caričina Dolina-Vladičin Han(Odvodnja sa mostova i ugradnja slivnika)
Saznaj više
2017.

Objekat: Sportsko Rekreativni Centar Ajdinovići-termoenergetske instalacije i uspostava sistema grijanja
Saznaj više
2017.

Ugradnja mostovske odvodnje na objektu: "Vijadukt Puraći"
Saznaj više
2017.

Autoput Banja Luka-Prnjavor(izrada i ugradnja pomičnih nosača i postavljanje PEHD cijevi za komunalne instalacije)
Saznaj više
2017.

"Prikupljanje otpadnih voda i njihov tretman" -Bihać
Saznaj više
2017.

Stambeni objekat "K10" - Kromolj Sarajevo - radovi na ViK i termotehničkim instalacijama
Saznaj više
2017.

Odvodnja sa mosta "Laktaši2"
Saznaj više
2017

Vijadukt "Mahovljani" (odvodnja)
Saznaj više
2016

Autoput Banja Luka-Doboj (Odvodnja sa mostova "Vrbas" )
Saznaj više
2016

Priključni VIK za naselje Kromolj
Saznaj više
2016

Stambeni kompleks "KROMOLJ" -Sarajevo(termoenergetske, hidro i gasne instalacije)
Saznaj više
2016

HOTEL SARAY- termoenergetske i hidro instalacije
Saznaj više
2016

"A-Transferzala" (nabavka, izmještanje i ugradnja cjevovoda DN100 DN200, DN300, DN400)
Saznaj više
2016

"Aerodrom Sarajevo"(Postavljanje oborinskih kanala Aco "Q-Max" F900, te izrada priključka na postojeće okno)
Saznaj više
2016

Most "Bosna"-Doboj (Postavljanje konzola i cijevi za zaštitu TK kablova u mostovima)
Saznaj više
2016

"VI transfenzala"-Sarajevo (nabavka, izmještanje i ugradnja cjevovoda DN200, DN300, DN400, DN700)
Saznaj više
2015

Sarajevska zaobilaznica (izmještanje vodovodnih instalacija i postavljanje hidrantske mreže)
Saznaj više
2015

Benzinska pumpa "PETROL - Sarajevo" (VIK)
Saznaj više
2015

Izvođenje odvodnje sa mostova "BOSNA" Doboj
Saznaj više
2015

Rekonstrukcija mosta u Konjicu
Saznaj više
2014

STUPSKA PETLJA – SARAJEVO (Izmještanje postojećih instalacija vodovoda i odvodnje (kišne i fekalne) te izrada novih instalacija ViK-a kao i
Saznaj više
2014

Rampa Vlakovo kompletna odvodnja
Saznaj više
2013

OKRUGLA DŽAMIJA (Sarajevo – Ciglane, podno grijanje i ostali mašinski radovi)
Saznaj više
2012

Napajanje tehnološkom vodom iz rijeke Bosne, tunela Vijenac , za sve izvođače na probijanju tunela
Saznaj više
2012

STUPČANICA – OLOVO (termoenergetske i hidro instalacije, vanjski vodovod i kompletna hidrantska mreža) Investitor „Prominvest„ d.o.o. Konjic
Saznaj više
2012

F – AUTOCENTAR MOSTAR (termoenergetske instalacije)
Saznaj više
2011

Most Lukovo polje – Zenica, (kompletna odvodnja)
Saznaj više
2010/2011

GARDEN CITY - Konjic (termotehničke i hidro instalacije)
Saznaj više
2010/2011

Objekat TMK – Konjic (podno grijanje – staze za izradu ošupljenih ploča i ostale termotehničke instalacije)
Saznaj više
2010

Hotel „SARAJEVO“ – Sarajevo (mašinske instalacije)
Saznaj više
2010

HOTEL SUNCE - Vogošća (Mašinske i hidro instalacije)
Saznaj više
2010

HOTEL PARK - Vogošća (termotehničke i hidro instalacije)
Saznaj više
2008/2009

Rekonstrukcija Mosta Plandište (odvodnja sa mosta)
Saznaj više
2008

HOTEL SARAY - SARAJEVO ( termotehničke instalacije i hidro instalacije sa uslovnim vodovodom cca 500 m)
Saznaj više
2008

Rekonstrukcija mosta Jošanica (izvođenje vodovoda Vogošće – naselje Krivoglavci kao i kompletna odvodnja sa mosta)
Saznaj više
2008

SPO „KOBILJA GLAVA„ (termotehničke i hidro unstalacije i uslovni dio vodovoda)
Saznaj više
2008

SPO PLANDIŠTE – ILIDŽA – termotehničke i hidro instalacije
Saznaj više
2004

SPORTSKO – POSLOVNI OBJEKAT „ PARTIZANOVO“ KONJIC (termotehničke , hidro i instalacije, ventilacije garaže i klimatizacija)
Saznaj više
2004

PROCREDIT BANKA – ILIDŽA (termotehničke instalacije i hidro instalacije)
Saznaj više
2004

PROCREDIT BANKA (POSLOVNICA U Emerika Bluma – Sarajevo, mašinske i hidro instalacije)
Saznaj više
2004

Raiffaisen BANK – Ilidža (termotehničke i hidroinstalacije)
Saznaj više
2001

DŽAMIJA FERHADIJA – SARAJEVO (podno grijanje)
Saznaj više
2000

CAREVA DŽAMIJA – SARAJEVO (podno grijanje)
Saznaj više
1999/2000

(SPO Paromlininska 14 – 16 ; SPO - 147 stanova i 12 P. P. - Paromlinska 32 -34 ; SPO 42 stana i 8 P.P. - Nedima Filipovića;) – termotehničke
Saznaj više
1998/1999

Razvojna Banka – Sarajevo
Saznaj više
1998

SPO Kvadrant C3 - Sarajevo
Saznaj više
1998

ELEKTROPRIVREDA - BAŽDARNICA-AZIĆI SARAJEVO (Mašinske i hidro instalacije)
Saznaj više
1997/1998

HOTEL GRAND – SARAJEVO (mašinske i hidro instalacije)
Saznaj više
1997

UPRAVA ELEKTRODISTRIBUCIJE ELEKTROPRIVREDE – SARAJEVO (Mašinske i hidro instalacije)
Saznaj više
1996/1997

HOTEL EUROPA GARNI – SARAJEVO (mašinske i hidroinstalacije)
Saznaj više
1996/1997

Upravna zgrada PIO/MIO (Socijalno)
Saznaj više
1996/1997

SPO „ LIPA“ 30 stanova i 12 PP (termotehničke, hidro instalacije, uslovni vodovod, odvodnja i Alu fasada)
Saznaj više
1996/1997

Niz „manjih„ SPO u Sarajevu, Konjicu i Mostaru (sanacija i kompletna adaptacija sa završnim građevinskim radovima)
Saznaj više