• Izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacijonoj mreži, termotehničkim i elektro instalacijama(jaka i slaba struja) na objektu "Bjelašnica apartmani" Investitor: NEBI D.O.O.

  • "I-transferzala" u Sarajevu(izvođenje odvodnje sa trase i pripadajućih objekata) Investitor: HERING dd

  • "Autoput Bar-Boljare, Crna Gora" (odvodnja sa mosta Moračica) Pripremni radovi na izvođenju odvodnje sa "najvećeg mosta na Balkanu" sa GRP cijevima DN250 do DN500, ukupne dužine 2120 metara. Investitor: CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O.

  • "Autoput Bar-Boljare, Crna Gora"(odvodnja sa mostova) Odvodnja sa mostova dužine 7800 metara Investitor: CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O.

  • "Autoput Bar-Boljare, Crna Gora" (odvodnja sa mostova i natputnjaka, montaža predizolovanih cijevi za vodosnadbijevanje preko mostova). Investitor: CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O.

  • "Autoput Bar-Boljare" (odvodnja sa mosta "Mrke") Investitor: CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O.

PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE TERMOENERGETSKIH, HIDRO I GASNIH INSTALACIJA U GRAĐEVINARSTVU.

64

Naši projekti

2019.

Snadbijevanje vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda, postavljanje šahtova, kao i postavljanje klima uređaja

2018.

"Autoput Banja Luka-Prnjavor" (izrada sistema odvodnje na petnaest objekata)

2018.

"Južna longitudinala" (Izmještanje vodovodnih instalacija-ugradnja cijevi i pripadajučih materijala za vodu)

2018.

"Zaobilaznica Brčko"-ugradnja mostovskih slivnika, cijevi za odvodnju i cijevi za procijedne vode na 14 objekata ili na preko 2500 metara

2018.

"Autoput Banja Luka-Prnjavor"(izrada i ugradnja pomičnih nosača i PEHD cijevi za TK instalacije), 5000 metara

2018.

Most "Drivuša"(montaža odvodnje na mostu, postavljanje poliesterskih revizionih okana "ergas" i separatora "ACO"

2018.

VIJADUKT "PERIN HAN"(odvodnja sa vijadukata, postavljanje revizionih okana i separatora)

2017.

Srbija: Autoput E-75 poddionica Caričina Dolina-Vladičin Han(Odvodnja sa mostova i ugradnja slivnika)

Budite slobodni kontaktirati nas